Služby
1# Architektonická štúdia

Architektonická štúdia je prvotným premietnutím zámeru klienta do konkrétnej priestorovej podoby. Túto etapu neradno podceniť, pretože dodatočné úpravy počas výstavby sa môžu poľahky stať najväčšou položkou na vašom účte za realizáciu. Štúdia slúži ako podklad pre následné rozhodovanie klienta o ďalšom postupe, ktorý zahŕňa výber realizátora, materiálu atď.

2# Vizualizácia projektu

Vizualizácia projektu profesionálna grafická vizualizácia ponúka nadštandardný pohľad na Váš projekt. Pomôže Vám lepšie si predstaviť priestory, uchopiť vzťahy medzi miestnosťami a značne uľahčuje rozhodovanie súvisiace s interiérom..

3# Interiérový dizajn

Interiérový dizajn človek si rád myslí, že zariaďovanie interiéru zvládne sám, ale interiérový dizajn – to je oveľa viac ako dilema, kam umiestniť sedačku a kam televízor. Pracuje so svetlom, atypickým nábytkom, s optickým rozširovaním či prehlbovaním priestorov, pomáha interpretovať vašu identitu prostredníctvom vášho bývania. A nielen bývania, Zarch si takisto uvedomuje dôležitosť interiérového dizajnu pre obchodné a kancelárske priestory.

4# Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Dokumentácia pre územné rozhodnutie výsledkom podania dokumentácie by malo byť rozhodnutie stavebného úradu o určení územia na zastavanie a na umiestnenie stavby na ňom. Územné rozhodnutie posudzuje najmä polohopisné a výškové osadenie navrhovanej stavby a jej vzťahy k okoliu.

5# Dokumentácia pre stavebné povolenie

Dokumentácia pre stavebné povolenie slúži ako podklad pre stavebný úrad, ktorý overí absenciu rozdielov s územným rozhodnutím a je hlavným podkladom pre výstavbu. Okrem súhrnnej technickej správy (urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby), obsahuje aj riešenie inžinierskych sietí ako pripojenie na vodu či elektrickú sieť.

6# Realizačná dokumentácia

Realizačná dokumentácia obsahuje zapracované podmienky stavebného povolenia a je podkladom pre zadanie súťažných podmienok na výber dodávateľa stavby, resp. na výber jednotlivých subdodávok, technológií a materiálov. Obsahom realizačnej dokumentácie sú taktiež podrobne rozpracované časti projektu, konštrukčné detaily stavby, presný popis výrobkov a zariadení, podrobné výkazy výmer a podrobný rozpočet stavby. Takýto podrobný rozpočet významne znižuje riziko, že dôjde zo strany dodávateľov stavby k nesprávnej realizácii a fakturácii nejednoznačných prác navyše.

7# Dispozičné riešenia a návrh ich rekonštrukcie

Rekonštrukciu bývania považujeme za minimálne rovnako ambiciózny projekt, akým je výstavba nového, ak nie viac. Väčšina panelových bytov vyzerá ako cez kopirák a zanechať na nich svoj odtlačok prostredníctvom rekonštrukcie je skutočná výzva, ktorá si vyžaduje dôslednosť architektonického štúdia. Ponúkame štúdie a projekty dispozičného riešenia interiérov a návrhy rekonštruckíí. Povedzte nám o svojich predstavách a my Vám ukážeme, ako môžete z typizovaného priestoru vyťažiť maximum.

8# Inžiniering

Pustenie sa do realizácie stavebného projektu je samo o sebe stresujúcim rozhodnutím, preto Vám ušetríme maximum času a nervov tým, že za Vás uskutočníme úkony spojené s vybavením územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudácie stavby.

9# Riadenie stavebných akcií

Projekty sú schválené, povolenia udelené, môže sa začať stavať. So samotnou stavbou sa však opäť spája množstvo úkonov, ktoré konzumujú čas, ktorý by ste inak mohli venovať získavaniu prostriedkov na financovanie samotného projektu. Preto ich za vás vyriešime. Medzi tieto úkony patrí napríklad príprava podkladov pre výber dodávateľov stavby, riadenie dodávateľských tendrov či uzatváranie zmlúv na realizáciu stavby, a to je len prípravná fáza. Pri samotnej realizácii zabezpečíme manažment dodávateľov a subdodávateľov, koordináciu dodávok materiálu a takisto aj dohľad nad realizáciou stavby a dôslednú kontrolu dodržiavania všetkých štandardov a postupov.